Zásady ochrany osobních údajů
1. Definice pojmů
1.1 V těchto zásadách ochrany osobních údajů jsou použity následující pojmy:

1.1.1. „Správa stránek" (dále jen Správce) - zaměstnanci oprávnění ke správě webových stránek KOVER, jednající jménem společnosti KOVER assistance s.r.o. (dále jen „KOVER"), které organizují a (nebo) provádějí zpracování osobních údajů a také určují účely zpracování osobních údajů, složení osobních údajů, které mají být zpracovávány, akce (operace) prováděné s osobními údaji.

1.1.2. „Osobní údaje" - veškeré informace týkající se přímo či nepřímo konkrétního nebo identifikovatelného jednotlivce (subjektu osobních údajů).

1.1.3. „Zpracování osobních údajů" - jakákoli akce (operace) nebo soubor akcí (operací) prováděných pomocí automatizačních nástrojů nebo bez použití těchto nástrojů s osobními údaji, včetně shromažďování, zaznamenávání, systematizace, akumulace, ukládání, objasnění (aktualizace, změna) , extrakce, použití, přenos (distribuce, poskytnutí, přístup), depersonalizace, blokování, vymazání, zničení osobních údajů.

1.1.4. „Důvěrnost osobních údajů" je povinným požadavkem provozovatele nebo jiné osoby, která získala přístup k osobním údajům, aby neumožnila jejich šíření bez souhlasu subjektu osobních údajů nebo jiných právních důvodů.

1.1.5. „Web KOVER" je soubor vzájemně propojených webových stránek umístěných na internetu na jedinečné adrese (URL): http://kover.education a jejích subdoménách.

1.1.6. „Subdomény" jsou stránky nebo sada stránek umístěných v doménách třetí úrovně patřících k webu KOVER, jakož i další dočasné stránky, ve spodní části kterých jsou kontaktní informace Správce

1.1.7. „Uživatel webových stránek KOVER" (dále jen Uživatel) je osoba, která má přístup na webové stránky KOVER prostřednictvím internetu a používá informace, materiály a produkty webových stránek KOVER.

1.1.8. „Cookies" je malá část dat odeslaná webovým serverem a uložená v počítači uživatele, která webový klient nebo webový prohlížeč odesílá na webový server pokaždé v požadavku HTTP při pokusu o otevření stránky příslušného webu.

1.1.9. „IP-adresa" je jedinečná síťová adresa uzlu v počítačové síti, přes kterou uživatel získá přístup ke KOVER.

1.1.10. „Produkt" - produkt, který si uživatel na webu objedná a zaplatí prostřednictvím platebních systémů.

2. Obecná ustanovení
2.1. Používáním webových stránek KOVER uživatelem se rozumí přijetí těchto zásad ochrany osobních údajů a podmínek zpracování osobních údajů uživatele.

2.2. V případě nesouhlasu s podmínkami zásad ochrany osobních údajů musí uživatel přestat používat webové stránky KOVER.

2.3. Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na webové stránky KOVER. KOVER nekontroluje a nenese odpovědnost za weby třetích stran, na které může Uživatel klikat na odkazy dostupné na webových stránkách KOVER.

2.4. Správce neověřuje přesnost osobních údajů poskytnutých Uživatelem.

3. Předmět ochrany osobních údajů
3.1. Tyto zásady ochrany osobních údajů stanoví povinnost Správce nezveřejňovat a zajistit ochranu důvěrnosti osobních údajů, které Uživatel poskytuje na žádost Správce při registraci na webu KOVER, při přihlašování k odběru e-mailového zpravodaje nebo provedení objednávky.

3.2. Osobní údaje povolené ke zpracování podle těchto zásad ochrany osobních údajů poskytuje uživatel vyplněním formulářů na webových stránkách KOVER a obsahuje následující informace:

3.2.1. příjmení, jméno uživatele; 3.2.2. datum narození uživatele; 3.2.3. údaje cestovního dokladu uživatele; 3.2.4. kontaktní telefonní číslo uživatele; 3.2.5. e-mailová adresa (e-mail) 3.2.6. místo bydliště uživatele 3.2.7. fotografie.

3.3. KOVER chrání Data, která se automaticky přenášejí při návštěvě stránek:
  • - IP adresa;
  • - informace z cookies;
  • - informace o prohlížeči
  • - čas připojení;
  • - referrer (adresa předchozí stránky).

3.3.1. Zakázání souborů cookie může mít za následek nemožnost přístupu k částem webu, které vyžadují autorizaci.

3.3.2. KOVER shromažďuje statistiky o IP adresách svých návštěvníků. Tyto informace se používají k prevenci, identifikaci a řešení technických problémů.

3.4. Jakékoli další osobní údaje, které nejsou uvedeny výše (historie návštěv, použité prohlížeče, operační systémy atd.), Podléhají zabezpečenému ukládání a nešíření, s výjimkou případů uvedených v ustanoveních 5.2. a 5.3. těchto zásad ochrany osobních údajů.

4. Účel shromažďování osobních údajů o uživateli
4.1. Osobní údaje uživatele mohou být Správcem použity k následujícím účelům:

4.1.1. Identifikace uživatele registrovaného na webu KOVER pro jeho další autorizaci, objednávání a jiným akcím.

4.1.2. Poskytnutí Uživateli přístup k osobním údajům webových stránek KOVER.

4.1.3. Navázání zpětné vazby s Uživatelem, včetně zasílání oznámení, požadavků týkajících se používání webových stránek KOVER, poskytování služeb a zpracování žádostí a objednávek od uživatele.

4.1.4. Určení umístění uživatele k zajištění bezpečnosti, prevence podvodů.

4.1.5. Potvrzení přesnosti a úplnosti osobních údajů poskytnutých Uživatelem.

4.1.6. Vytvoření účtu pro používání částí webu KOVER, pokud Uživatel souhlasil s vytvořením účtu.

4.1.7. Oznámení uživatelů e-mailem.

4.1.8. Poskytování účinné technické podpory uživateli v případě problémů souvisejících s používáním webových stránek KOVER.

4.1.9. Poskytování Uživateli s jeho souhlasem zvláštních nabídek, informací o cenách, zpravodajů a dalších informací jménem webových stránek KOVER.

4.1.10. Realizace reklamních aktivit se souhlasem uživatele.

5. Metody a podmínky zpracování osobních údajů
5.1. Zpracování osobních údajů uživatele se provádí bez jakéhokoli časového omezení, legálním způsobem, a to i v informačních systémech osobních údajů s využitím automatizačních nástrojů nebo bez použití těchto nástrojů.

5.2. Uživatel souhlasí s tím, že Správce má právo předávat osobní údaje třetím stranám, zejména poskytovateli internetového připojení, zaměstnancům společnosti KOVER, poštovním organizacím (včetně elektronických), telekomunikačním operátorům, a to výhradně za účelem plnění objednávky uživatele zadané na webových stránkách společnosti KOVER.

5.3. V případě ztráty nebo prozrazení osobních údajů má Správa právo neinformovat uživatele o ztrátě nebo prozrazení osobních údajů.

5.4. Správce přijímá nezbytná organizační a technická opatření k ochraně osobních údajů uživatele před neoprávněným nebo náhodným přístupem, zničením, změnami, blokováním, kopírováním, distribucí a před jinými nezákonnými akcemi třetích stran.

5.5. Správce společně s uživatelem přijímá veškerá nezbytná opatření, aby zabránil ztrátě nebo jiným negativním důsledkům způsobeným ztrátou nebo zveřejněním osobních údajů uživatele.

6. Práva a povinnosti stran
6.1. Uživatel má právo na:

6.1.1. Rozhodnout se poskytnout své osobní údaje nezbytné pro používání webových stránek KOVER a souhlasit s jejich zpracováním.

6.1.2. Aktualizovat, doplňovat poskytnuté informace o osobních údajích v případě změn těchto údajů.

6.1.3. Uživatel má právo dostávat informace od Správce týkající se zpracování jeho osobních údajů, pokud toto právo není omezeno v souladu s právními předpisy. Uživatel má právo požadovat od Správce vysvětlení jeho osobních údajů, jejich blokování nebo zničení, pokud jsou osobní údaje neúplné, zastaralé, nepřesné, nezákonně získané nebo nejsou nezbytné pro stanovený účel zpracování, jakož i přijmout opatření poskytovaná zákonem o ochraně jejich práv.

6.2. Správce je povinen:

6.2.1. Používat získané informace pouze k účelům uvedeným v článku 4 těchto zásad ochrany osobních údajů.

6.2.2. Zajistit, aby byly důvěrné informace utajeny, nezveřejňovány bez předchozího písemného souhlasu uživatele, a také aby se neprodávaly, nevyměňovaly, ani jinak nezveřejňovaly, s výjimkou ustanovení čl. 5.2 a 5.3. těchto zásad ochrany osobních údajů.

6.2.3. Přijmout opatření k ochraně důvěrnosti osobních údajů uživatele v souladu s postupem obvykle používaným k ochraně tohoto druhu informací ve stávajícím podnikání.

6.2.4. Blokovat osobní údaje související s příslušným Uživatelem od okamžiku, kdy Uživatel požádá sám nebo jeho právní zástupce, nebo oprávněný orgán ochrany práv subjektů osobních údajů po dobu ověřování, v případě odhalení nepřesných osobních údajů nebo nezákonných akci.

7. Odpovědnosti stran
7.1. V případě ztráty nebo vyzrazení Důvěrných informací není Správce odpovědný, pokud tyto důvěrné informace:

7.1.1. Byly již zveřejněny před jejich ztrátou nebo zveřejněním.

7.1.2. Byly přijaté třetí stranou, před tím, než byli přijaté Správcem.

7.1.3. Byly zveřejněné se souhlasem uživatele.

7.2. Uživatel je plně odpovědný za plnění zákona, včetně zákonů o reklamě, o ochraně autorských práv a souvisejících práv, o ochraně ochranných známek a servisních značek, ale není omezen na výše uvedeném, včetně plné odpovědnosti za obsah a formu materiálů.

7.3. Uživatel bere na vědomí, že odpovědnost za veškeré informace (mimo jiné: datové soubory, texty atd.), ke kterým má přístup jako součást webových stránek KOVER, nese osoba, která takové informace poskytla.

7.4. Uživatel souhlasí s tím, že informace, které jemu byly poskytnuty jako součást webových stránek KOVER, mohou být předmětem duševního vlastnictví, jehož práva jsou vyhrazena a náležejí dalším uživatelům, partnerům nebo inzerentům, kteří takové informace zveřejňují na webových stránkách KOVER.
Uživatel není oprávněn provádět změny, prodávat, distribuovat nebo vytvářet odvozená díla na základě takového obsahu (zcela nebo zčásti), ledaže by tyto akce byly výslovně písemně povoleny vlastníky takového obsahu v souladu s podmínkami samostatné dohody.

7.5. Ve vztahu k textovým materiálům (články, publikace, které jsou volně přístupné veřejnosti na webových stránkách KOVER) je povolena jejich distribuce za předpokladu, že je uveden odkaz na KOVER.

7.6. Správce neodpovídá Uživateli za žádné ztráty nebo škody, které Uživateli vzniknou v důsledku smazání, selhání nebo neschopnosti uložit jakýkoli Obsah a další komunikační údaje obsažené na webových stránkách KOVER nebo přenášené prostřednictvím těchto stránek.

7.7. Správce nenese odpovědnost za žádné přímé a nepřímé ztráty vzniklé v důsledku: používání nebo nemožnosti používání webu nebo jednotlivých služeb; neoprávněný přístup ke komunikaci uživatele; prohlášení nebo chování jakékoli třetí strany na webu.

7.8. Správce není odpovědný za žádné informace zveřejněné uživatelem na webových stránkách KOVER, mimo jiné: informace chráněné autorským právem, bez výslovného souhlasu vlastníka autorských práv.

8. Řešení sporů
8.1. Než se obrátit na soud s žádostí o spory vyplývající ze vztahu mezi Uživatelem a Správcem, je povinné podat žalobu (písemný návrh nebo elektronický návrh na dobrovolné urovnání sporu).

8.2. Příjemce reklamace do 30 kalendářních dnů ode dne obdržení reklamace, písemně nebo v elektronické podobě, informuje žadatele o reklamaci o výsledcích posouzení reklamace.

9. Další podmínky
9.1. Správce má právo provádět změny v těchto zásadách ochrany osobních údajů bez souhlasu uživatele.

9.2. Nové zásady ochrany osobních údajů vstupují v platnost okamžikem jejich zveřejnění na webových stránkách KOVER, pokud nové vydání zásad ochrany osobních údajů nestanoví jinak.

9.3. Jakékoliv návrhy nebo dotazy týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů je třeba hlásit na: info@kover.education1. Общие положения
Настоящая политика обработки персональных данных составлена в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006. №152-ФЗ «О персональных данных» и определяет порядок обработки персональных данных и меры по обеспечению безопасности персональных данных, предпринимаемые KOVER assistance s.r.o. (далее – Оператор).

1.1. Оператор ставит своей важнейшей целью и условием осуществления своей деятельности соблюдение прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну.

1.2. Настоящая политика Оператора в отношении обработки персональных данных (далее – Политика) применяется ко всей информации, которую Оператор может получить о посетителях веб-сайта http://kover.education

2. Основные понятия, используемые в Политике
2.1. Автоматизированная обработка персональных данных – обработка персональных данных с помощью средств вычислительной техники;

2.2. Блокирование персональных данных – временное прекращение обработки персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения персональных данных);

2.3. Веб-сайт – совокупность графических и информационных материалов, а также программ для ЭВМ и баз данных, обеспечивающих их доступность в сети интернет по сетевому адресу http://kover.education;

2.4. Информационная система персональных данных — совокупность содержащихся в базах данных персональных данных, и обеспечивающих их обработку информационных технологий и технических средств;

2.5. Обезличивание персональных данных — действия, в результате которых невозможно определить без использования дополнительной информации принадлежность персональных данных конкретному Пользователю или иному субъекту персональных данных;

2.6. Обработка персональных данных – любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных;

2.7. Оператор – государственный орган, муниципальный орган, юридическое или физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и (или) осуществляющие обработку персональных данных, а также определяющие цели обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными;

2.8. Персональные данные – любая информация, относящаяся прямо или косвенно к определенному или определяемому Пользователю веб-сайта http://kover.education;

2.9. Пользователь – любой посетитель веб-сайта http://kover.education;

2.10. Предоставление персональных данных – действия, направленные на раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц;

2.11. Распространение персональных данных – любые действия, направленные на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц (передача персональных данных) или на ознакомление с персональными данными неограниченного круга лиц, в том числе обнародование персональных данных в средствах массовой информации, размещение в информационно-телекоммуникационных сетях или предоставление доступа к персональным данным каким-либо иным способом;

2.12. Трансграничная передача персональных данных – передача персональных данных на территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, иностранному физическому или иностранному юридическому лицу;

2.13. Уничтожение персональных данных – любые действия, в результате которых персональные данные уничтожаются безвозвратно с невозможностью дальнейшего восстановления содержания персональных данных в информационной системе персональных данных и (или) уничтожаются материальные носители персональных данных.

3. Оператор может обрабатывать следующие персональные данные Пользователя
3.1. Фамилия, имя, отчество;

3.2. Электронный адрес;

3.3. Номера телефонов;

3.4. Год, месяц, дата и место рождения;

3.5. Также на сайте происходит сбор и обработка обезличенных данных о посетителях (в т.ч. файлов «cookie») с помощью сервисов интернет-статистики (Яндекс Метрика и Гугл Аналитика и других).

3.6. Вышеперечисленные данные далее по тексту Политики объединены общим понятием Персональные данные.

4. Цели обработки персональных данных
4.1. Цель обработки персональных данных Пользователя — информирование Пользователя посредством отправки электронных писем; заключение, исполнение и прекращение гражданско-правовых договоров; предоставление доступа Пользователю к сервисам, информации и/или материалам, содержащимся на веб-сайте.

4.2. Также Оператор имеет право направлять Пользователю уведомления о новых продуктах и услугах, специальных предложениях и различных событиях. Пользователь всегда может отказаться от получения информационных сообщений, направив Оператору письмо на адрес электронной почты info@kover.education с пометкой «Отказ от уведомлений о новых продуктах и услугах и специальных предложениях».

4.3. Обезличенные данные Пользователей, собираемые с помощью сервисов интернет-статистики, служат для сбора информации о действиях Пользователей на сайте, улучшения качества сайта и его содержания.

5. Правовые основания обработки персональных данных
5.1. Оператор обрабатывает персональные данные Пользователя только в случае их заполнения и/или отправки Пользователем самостоятельно через специальные формы, расположенные на сайте http://kover.education. Заполняя соответствующие формы и/или отправляя свои персональные данные Оператору, Пользователь выражает свое согласие с данной Политикой.

5.2. Оператор обрабатывает обезличенные данные о Пользователе в случае, если это разрешено в настройках браузера Пользователя (включено сохранение файлов «cookie» и использование технологии JavaScript).

6. Порядок сбора, хранения, передачи и других видов обработки персональных данных
Безопасность персональных данных, которые обрабатываются Оператором, обеспечивается путем реализации правовых, организационных и технических мер, необходимых для выполнения в полном объеме требований действующего законодательства в области защиты персональных данных.

6.1. Оператор обеспечивает сохранность персональных данных и принимает все возможные меры, исключающие доступ к персональным данным неуполномоченных лиц.

6.2. Персональные данные Пользователя никогда, ни при каких условиях не будут переданы третьим лицам, за исключением случаев, связанных с исполнением действующего законодательства.

6.3. В случае выявления неточностей в персональных данных, Пользователь может актуализировать их самостоятельно, путем направления Оператору уведомление на адрес электронной почты Оператора info@kover.education с пометкой «Актуализация персональных данных».

6.4. Срок обработки персональных данных является неограниченным. Пользователь может в любой момент отозвать свое согласие на обработку персональных данных, направив Оператору уведомление посредством электронной почты на электронный адрес Оператора info@kover.education с пометкой «Отзыв согласия на обработку персональных данных».

7. Трансграничная передача персональных данных
7.1. Оператор до начала осуществления трансграничной передачи персональных данных обязан убедиться в том, что иностранным государством, на территорию которого предполагается осуществлять передачу персональных данных, обеспечивается надежная защита прав субъектов персональных данных.

7.2. Трансграничная передача персональных данных на территории иностранных государств, не отвечающих вышеуказанным требованиям, может осуществляться только в случае наличия согласия в письменной форме субъекта персональных данных на трансграничную передачу его персональных данных и/или исполнения договора, стороной которого является субъект персональных данных.

8. Заключительные положения
8.1. Пользователь может получить любые разъяснения по интересующим вопросам, касающимся обработки его персональных данных, обратившись к Оператору с помощью электронной почты info@kover.education

8.2. В данном документе будут отражены любые изменения политики обработки персональных данных Оператором. Политика действует бессрочно до замены ее новой версией.

8.3. Актуальная версия Политики в свободном доступе расположена в сети Интернет по адресу http://kover.education/ochrana.