Здесь Вы найдете все важные сервисы, которые нужны каждому иностранцу, проживающему в Чехии.

Остались вопросы?

Заполните форму и наш менеджер свяжется с Вами!

OBCHODNÍ PODMÍNKY

společnosti KOVER assistance s.r.o., sídlo: Politických vězňů 911/8, 110 00 Praha 1, identifikační číslo: 08019789, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 311675, pro prodej služeb prostřednictvím webové stránky umístěné na internetové adrese kover.education

1) ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky") obchodní společnosti KOVER assistance s.r.o. (dále jen „KOVER"), upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva") uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující") prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese kover.education (dále jen „webová stránka"), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu").

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží nebo službu od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží či služby v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě (dále jen „kupní smlouvě") mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Obchodní podmíneky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém nebo ruském jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce nebo ruském jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2) UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet"). Vpřípadě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží nebo služby též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží nebo služby je kupující povinen uvádět správně a pravdivě osobní údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží nebo služby jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3) UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Veškerá prezentace zboží a služeb umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží nebo služby. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží a službě, a to včetně uvedení cen. Ceny jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.4. Pro objednání zboží nebo služby vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.4.1. objednávaném zboží nebo službě,3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny.

3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na příslušné tlačítko. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího").

3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (typu služby, množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4) CENA SLUŽEB NEBO ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu služby nebo zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby: v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Politických vězňů 911/8, 3. patro; bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 5488201369/0800, vedený u společnosti Česká spořitelna, a.s. (dále jen „účet prodávajícího"); bezhotovostně prostřednictvím platebního systému PayPal; bezhotovostně platební kartou;

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 15 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6. Prodávající je oprávněn, zejména vpřípadě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží nebo poskytnutím služby kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

4.9. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; vpřípadě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

5) ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Kupující má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 Občanského Zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží či uzavření smlouvy o poskytnutí služby. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě čtrnácti dnů od převzetí zboží či od objednání služby. Odstoupení od kupní smlouvy kupující zašle na adresu elektronické pošty prodávajícího info@kover.education

5.2. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.1. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. V případě smlouvy o poskytnutí služeb prodávající potvrdí kupujícímu, že obdržel jeho žádost o odstoupení od smlouvy.

5.3. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.1. obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.4. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.5. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.6. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 Občanského Zákoníku, nelze odstoupit od kupní smlouvy o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Ze zákona není možné odstoupit od smlouvy v případě zakoupených zájezdů.

6) PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.2. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

7) PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občanského Zákoníku).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady.

7.3. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

7.4. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

7.5. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.

8) MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

8.1. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@kover.education . Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

8.2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odrje možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím.

8.3. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.czje kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

8.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a platné licence od České národní banky. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9) OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a číslo dokladu umožňujícího pobytu na území České republiky, váhy, výšky a aktuálního zdravotního stavu (dále společně vše jen jako „osobní údaje").

9.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

9.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

9.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány velektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

9.8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,9.8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

9.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

10) ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

10.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

11) DORUČOVÁNÍ

11.1. Oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího, zejména týkající odstoupení od kupní smlouvy, musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty, s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného kupujícím, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení kupujícím ve lhůtě pro odstoupení odesláno.

11.2. Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.

11.3. Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího.

12) ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

12.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

12.4. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Politickych veznu 911/8, Praha 1, 110 00, adresa elektronické pošty info@kover.education, telefon +420 775 099 019

13) V PŘÍPADĚ KOUPĚ KRÁTKODOBÝCH JAZYKOVÝCH KURZŮ SE ŘÍDÍ NÍŽE UVEDENÝMI PRAVIDLY

13.1. KOVER se zavazuje poskytnout Zákazníkovi služby - výuky českého jazyka a Zákazník se zavazuje tyto služby uhradit.

13.2. Provedením platby Zákazník automaticky souhlasí s těmito Pravidly.

13.3. Cílová úroveň, kterou by měl dosáhnout Zákazník na kurzu je předem dohodnuta se Zákazníkem.

13.4. Počet hodin na kurzu závisí na vybraném kurzu zvoleném Zákazníkem (1 akademická hodina = 45 minut):
- 18 ak. hodin na prezenčních kurzech: А1/1, А1/2, А2/1, А2/2, „Mluv jednoduše"
- 20 ak. hodin na online kurzech: A1/1, A1/2, A2/1, A2/2

13.5. V ceně kurzu nejsou zahrnuty učebnice. Zákazník má právo používat při vyučování učebnice z knihovny KOVER.

13.6. Výuka probíhá v souladu s rozvrhem stanoveným pro konkrétní skupinu. Harmonogram bude předem zveřejněn na sociálních sítích KOVER.

13.7. Výuka probíhá ve skupině maximálně 18 osob v místě konání lekcí - Politických vězňů 911/8, Praha 1, 110 00. Online výuka probíhá na platformě Zoom ve skupině maximálně 8 osob.

13.8. V případě, že je počet účastníků kurzu nižší než 8 osob na prezenčních kurzech a méně než 4 osoby na online kurzech, vyhrazuje si KOVER právo kurz zrušit nebo posunout na jiný termín.

13.9. KOVER se zavazuje nahradit Zákazníkovi zmeškané lekce, pokud se to bylo zapříčiněno KOVER v plné výši, a to buď konáním lekcí v jinou dobu a jiné dny nebo vrácením peněz v hodnotě zmeškaných lekci.

13.10. KOVER si vyhrazuje právo nenahrazovat Zákazníkovi zameškané hodiny pokud to zapříčinil sám Zákazník.

13.11. KOVER si vyhrazuje právo změnit místo konání lekcí a/nebo rozvrh lekcí a v přiměřeném předstihu upozornit Zákazníka.

13.12. Pokud Zákazník odmítne poskytované služby po provedení platby, bude mu vráceno:
- 100 % od uhrady bylo li to oznámeno KOVER 5 dní před zahájením kurzu;
- 66% od uhrady bylo li to oznámeno KOVER 1-4 dny před zahájením kurzu;
- 33 % od uhrady bylo li to oznámeno KOVER do 5 dnů po zahájení kurzu;
- 0 % ve všech ostatních případech.

13.13. Strany jsou zproštěny odpovědnosti za nesplnění nebo nesprávné plnění povinností způsobených okolnostmi vyšší moci v souladu s platnou legislativou České republiky. Po uplynutí doby platnosti takových okolností je plnění povinností obnoveno.

13.14. KOVER má právo okamžitě odmítnout poskytnutí služeb, pokud Zákazník:
- svým chováním soustavně porušuje práva a oprávněné zájmy ostatních žáků a zaměstnanců KOVER, rozvrh vyučování nebo zasahuje do běžné realizace vzdělávacího procesu;
- je více než ve 3 dnech zpoždění platby kurzu po jeho zahájení.
  společnosti KOVER assistance s.r.o., sídlo: Politických vězňů 911/8, 110 00 Praha 1, identifikační číslo: 08019789, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 311675, pro prodej služeb prostřednictvím webové stránky umístěné na internetové adrese kover.education

  1) ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky") obchodní společnosti KOVER assistance s.r.o. (dále jen „KOVER"), upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva") uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující") prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese kover.education (dále jen „webová stránka"), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu").

  1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží nebo službu od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží či služby v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

  1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě (dále jen „kupní smlouvě") mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

  1.4. Obchodní podmíneky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém nebo ruském jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce nebo ruském jazyce.

  1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

  2) UŽIVATELSKÝ ÚČET
  2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet"). Vpřípadě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží nebo služby též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

  2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží nebo služby je kupující povinen uvádět správně a pravdivě osobní údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží nebo služby jsou prodávajícím považovány za správné.

  2.3. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

  2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

  2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

  2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

  3) UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
  3.1. Veškerá prezentace zboží a služeb umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží nebo služby. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

  3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží a službě, a to včetně uvedení cen. Ceny jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

  3.4. Pro objednání zboží nebo služby vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

  3.4.1. objednávaném zboží nebo službě,3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny.

  3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na příslušné tlačítko. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího").

  3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (typu služby, množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

  3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

  3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

  4) CENA SLUŽEB NEBO ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
  4.1. Cenu služby nebo zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby: v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Politických vězňů 911/8, 3. patro; bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 5488201369/0800, vedený u společnosti Česká spořitelna, a.s. (dále jen „účet prodávajícího"); bezhotovostně prostřednictvím platebního systému PayPal; bezhotovostně platební kartou;

  4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

  4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

  4.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 15 dnů od uzavření kupní smlouvy.

  4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

  4.6. Prodávající je oprávněn, zejména vpřípadě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží nebo poskytnutím služby kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

  4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

  4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

  4.9. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; vpřípadě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

  5) ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
  5.1. Kupující má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 Občanského Zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží či uzavření smlouvy o poskytnutí služby. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě čtrnácti dnů od převzetí zboží či od objednání služby. Odstoupení od kupní smlouvy kupující zašle na adresu elektronické pošty prodávajícího info@kover.education

  5.2. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.1. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. V případě smlouvy o poskytnutí služeb prodávající potvrdí kupujícímu, že obdržel jeho žádost o odstoupení od smlouvy.

  5.3. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.1. obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

  5.4. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

  5.5. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

  5.6. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 Občanského Zákoníku, nelze odstoupit od kupní smlouvy o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Ze zákona není možné odstoupit od smlouvy v případě zakoupených zájezdů.

  6) PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
  6.1. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

  6.2. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

  7) PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
  7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občanského Zákoníku).

  7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady.

  7.3. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

  7.4. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

  7.5. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.

  8) MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ
  8.1. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@kover.education . Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

  8.2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odrje možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím.

  8.3. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.czje kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

  8.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a platné licence od České národní banky. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

  8.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

  9) OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

  9.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a číslo dokladu umožňujícího pobytu na území České republiky, váhy, výšky a aktuálního zdravotního stavu (dále společně vše jen jako „osobní údaje").

  9.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

  9.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

  9.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

  9.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány velektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

  9.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

  9.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

  9.8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,9.8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

  9.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

  10) ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES
  10.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

  10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

  11) DORUČOVÁNÍ
  11.1. Oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího, zejména týkající odstoupení od kupní smlouvy, musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty, s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného kupujícím, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení kupujícím ve lhůtě pro odstoupení odesláno.

  11.2. Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.

  11.3. Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího.

  12) ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  12.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

  12.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

  12.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

  12.4. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Politickych veznu 911/8, Praha 1, 110 00, adresa elektronické pošty info@kover.education, telefon +420 775 099 019

  13) V PŘÍPADĚ KOUPĚ KRÁTKODOBÝCH JAZYKOVÝCH KURZŮ SE ŘÍDÍ NÍŽE UVEDENÝMI PRAVIDLY
  13.1. KOVER se zavazuje poskytnout Zákazníkovi služby - výuky českého jazyka a Zákazník se zavazuje tyto služby uhradit.

  13.2. Provedením platby Zákazník automaticky souhlasí s těmito Pravidly.

  13.3. Cílová úroveň, kterou by měl dosáhnout Zákazník na kurzu je předem dohodnuta se Zákazníkem.

  13.4. Počet hodin na kurzu závisí na vybraném kurzu zvoleném Zákazníkem (1 akademická hodina = 45 minut):
  - 18 ak. hodin na prezenčních kurzech: А1/1, А1/2, А2/1, А2/2, „Mluv jednoduše"
  - 20 ak. hodin na online kurzech: A1/1, A1/2, A2/1, A2/2

  13.5. V ceně kurzu nejsou zahrnuty učebnice. Zákazník má právo používat při vyučování učebnice z knihovny KOVER.

  13.6. Výuka probíhá v souladu s rozvrhem stanoveným pro konkrétní skupinu. Harmonogram bude předem zveřejněn na sociálních sítích KOVER.

  13.7. Výuka probíhá ve skupině maximálně 18 osob v místě konání lekcí - Politických vězňů 911/8, Praha 1, 110 00. Online výuka probíhá na platformě Zoom ve skupině maximálně 8 osob.

  13.8. V případě, že je počet účastníků kurzu nižší než 8 osob na prezenčních kurzech a méně než 4 osoby na online kurzech, vyhrazuje si KOVER právo kurz zrušit nebo posunout na jiný termín.

  13.9. KOVER se zavazuje nahradit Zákazníkovi zmeškané lekce, pokud se to bylo zapříčiněno KOVER v plné výši, a to buď konáním lekcí v jinou dobu a jiné dny nebo vrácením peněz v hodnotě zmeškaných lekci.

  13.10. KOVER si vyhrazuje právo nenahrazovat Zákazníkovi zameškané hodiny pokud to zapříčinil sám Zákazník.

  13.11. KOVER si vyhrazuje právo změnit místo konání lekcí a/nebo rozvrh lekcí a v přiměřeném předstihu upozornit Zákazníka.

  13.12. Pokud Zákazník odmítne poskytované služby po provedení platby, bude mu vráceno:
  - 100 % od uhrady bylo li to oznámeno KOVER 5 dní před zahájením kurzu;
  - 66% od uhrady bylo li to oznámeno KOVER 1-4 dny před zahájením kurzu;
  - 33 % od uhrady bylo li to oznámeno KOVER do 5 dnů po zahájení kurzu;
  - 0 % ve všech ostatních případech.

  13.13. Strany jsou zproštěny odpovědnosti za nesplnění nebo nesprávné plnění povinností způsobených okolnostmi vyšší moci v souladu s platnou legislativou České republiky. Po uplynutí doby platnosti takových okolností je plnění povinností obnoveno.

  13.14. KOVER má právo okamžitě odmítnout poskytnutí služeb, pokud Zákazník:
  - svým chováním soustavně porušuje práva a oprávněné zájmy ostatních žáků a zaměstnanců KOVER, rozvrh vyučování nebo zasahuje do běžné realizace vzdělávacího procesu;
  - je více než ve 3 dnech zpoždění platby kurzu po jeho zahájení.